Hệ thống chính trị

HỘI LHPN HUYỆN

Giới thiệu

 Điện thoại: 0211.3836.480

Email: hoiphunuyl@gmail.com

 

I. Lãnh đạo Hội LHPN huyện

 

1. Chủ tịch Hội

 

Bà: NGÔ THỊ KIM THÊU

Chức danh: HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0949.233.781

Email: binhminhthangtheu@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội PN

 

 

  2. Phó Chủ tịch Hội

  

Bà: PHAN THỊ MINH HIỀN

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

Số điện thoại: 0986.147.639

 Email: hienlamly@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Công tác Hội PN

 

  II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN huyện 

Hội Liên hiệp Phụ nữ là tổ chức chính trị, xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, phấn đấu vì sự phát triển và bình đẳng giới. 

*Chức năng:

- Đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

- Đoàn kết, vận động phụ nữ thực hiện đường lối, chủ của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới. 

* Nhiệm vụ:

1.Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống, đường lối chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

2.Vận động các tấng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ.

3.Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

4.Xây dựng , phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

5.  Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và trên thế giới vì mục tiêu bình đẳng, phát triển và hoà bình.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 03/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục