Hệ thống chính trị

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Giới thiệu

 

   Số điện thoại: 0211.3836.481

          Email: HNDyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Hội Nông dân huyện

  1. Chủ tịch Hội

 

 

Ông: HOÀNG ĐỨC KHOA

Chức danh: Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Số điện thoại: 0912.246.057
Mail: HNDyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

  

2. Các Phó Chủ tịch Hội 

 

 

Bà: NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 

Chức danh: Phó Chủ tịch Hội ND huyện

 Số điện thoại: 039.616.8861
Mail: thuhuongyl@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Trực tiếp làm Kế toán cơ quan Hội Nông dân huyện; phụ trách hoạt động vay vốn Ngân hàng CSXH và Ngân hàng NN&PTNT

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Hội

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Nguyễn Thị Quyên

HNDyenlac@gmail.com

02

Phạm Quốc Hùng

phamhung27121989@gmail.com

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Hội Nông dân huyện

   

Lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện kỳ vọng Hội "Đoàn kết - Sáng tạo - Xây dựng Nông thôn mới"

 

Hội huyện đón nhận Cờ thi đua Đơn vị cấp huyện xuất sắc của BCH Hội Nông dân Việt Nam

 

Sảm phẩm từ mô hình làm kinh tế giỏi của Hội Nông dân cơ sở

Sản phẩm từ nông nghiệp của hội viên Nông dân huyện Yên Lạc

 

Chức năng, nhiệm vụ:  

           Tập hợp, vận động, giáo dục hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

             Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

             Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

             Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Hội.

             Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới.

             Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, dạy nghề, khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường.

             Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 

Ngày đăng: 12/03/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục