Giới thiệu các tổ chức

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3 836 194

 

I. Lãnh đạo, cán bộ, Chuyên viên Kho bạc Nhà nước huyện

1. Giám đốc:

 

 

ÔNG: ĐẠI QUANG SƠN

Chức vụ: Giám đốc Kho bạc NN huyện
Số điện thoại: 0913.092.456
Email: sondq@vst.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 

2. Phó Giám đốc:

 

ÔNG: PHẠM QUANG HỮU

Chức vụ: Phó Giám đốc Kho bạc NN huyện
Số điện thoại: 0912.288.063
Email: huupq@vst.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách: chuyên môn nghiệp vụ bộ phận kế toán, phụ trach hành chính
 

 

3. Cán bộ, chuyên viên Kho bạc huyện:

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Nguyễn Hoài Nam

namnh02@vst.gov.vn

02

Trần Thị Bích Hải

haittb@vst.gov.vn

03

Lê Hà Phương

phuonglh03@vst.gov.vn

04

Nguyễn Thị Nhàn

nhannt10@vst.gov.vn

05

Nguyễn Thị Hà

hant23@vst.gov.vn

06

Nguyễn Xuân Hiếu

hieunx01@vst.gov.vn

 

II. Chúc năng, nhiệm vụ

        Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước trên địa bàn

 

 


 

 

 

 

 

Ngày đăng: 20/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục