Giới thiệu các tổ chức

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3836.881 ;  0211.3836.192

 

I. Lãnh đạo Khó bạc Nhà nước huyện

 


ÔNG: 

Chức danh: Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện

Số điện thoại: 

Email: 


 


 

ÔNG: PHẠM QUANG HỮU

Chức danh: Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện

Số điện thoại: 0912.288.063

Email: huupq@vst.gov.vn

 

II. Giới thiệu tổng quan

 

Thực hiện Nghị định số 63/ CP ngày 07/10/1995 của Chính phủ về việc chia tách huyện Vĩnh Lạc trực thuộc tỉnh Vĩnh Phú thành huyện Yên Lạc và huyện Vĩnh Tường. Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1175/TC-QĐ/TCCB ngày 18/11/1995 thành lập Kho bạc nhà nước Yên Lạc trực thuộc Kho bạc nhà nước Vĩnh Phú để thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc nhà nước (KBNN) trên địa bàn huyện Yên Lạc kể từ ngày 01/1/1996; Năm 1997 tỉnh Vĩnh Phú chia thành hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Từ đó KBNN Yên Lạc trực thuộc KBNN Vĩnh Phúc.

Những ngày đầu hoạt động gặp nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, trụ sở làm việc là nhà cấp 4 có 6 gian nhà tạm, thiết bị, máy móc không có cán bộ phải làm việc thủ công, biên chế cán bộ thiếu, tập trung từ nhiều KBNN khác nhau, kinh nghiệm còn hạn chế. Được sự quan tâm của huyện uỷ, uỷ ban nhân huyện Yên lạc, chỉ đạo của KBNN vĩnh Phúc đến nay KBNN Yên Lạc đã có trụ sở làm việc khang trang, thiết bị, phương tiện làm việc hiện đại, 100% cán bộ sử dụng vi tính thành thạo.

Cơ cấu tổ chức của KBNN Yên Lạc gồm 01 giám đốc, 01 phó giám đốc, 02 tổ chuyên môn gồm tổ Tổng hợp - Hành chính và tổ Kế toán - Kho quỹ với tổng biên chế 12 cán bộ.

          Ngày 26 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 108/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

          Chức năng của Kho bạc nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về quỹ ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý. Quản lý ngân quỹ, tổng kế toán nhà nước, thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển thông qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

          Kho bạc nhà nước thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu sau:

          Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định các dự án luật, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Nghi định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng về quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Kho bạc nhà nước (KBNN).

          Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định kế hoạch hoạt động hàng năm của Kho bạc nhà nước, dự thảo thông tư và các văn bản khác về lĩnh vực quản lý của KBNN.

          Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án, đề án thuộc lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          Quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác được giao theo quy định của pháp luật, được trích tài khoản của tổ chức, cá nhân mở  tại KBNN để nộp ngân sách nhà nước (NSNN) hoặc áp dụng các biện pháp hành chính khác để thu cho NSNN, từ chối thanh toán, chi trả các khoản chi không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, tổ chức hạch toán kế toán NSNN, thống kê, báo cáo, điều hành ngân quỹ KBNN, mở tài khoản, kiểm soát thanh toán tiền mặt, chuyển khoản, huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ, thanh tra, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng theo quy định trong phạm vi quản lý nhà nước của KBNN, thực hiện công tác tổ chức cán bộ và hiện đại hoá hoạt động Kho bạc nhà nước đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính giao.

          Kho bạc nhà nước được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, đảm bảo nguyên tắc tập trung, thống nhất. 

 

 

 

Ngày đăng: 03/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục