Giới thiệu các tổ chức

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3836.602

Email:

 

I. Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

1. Chánh Văn phòng 

Chức danh:, Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Số điện thoại: 
Email: 

 


2. Các Phó Chánh Văn phòng

 


 

              Ông:  NGUYỄN XUÂN NAM             

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

 Chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện  

Chức danh: Phó Chánh Văn phòng HĐND &  UBND huyện 

           Số điện thoại: 0211.3760.655                                            Số điện thoại: 0211.3836.437
Email: namnx@vinhphuc.gov.vn       Email: hoannd@vinhphuc.gov.vn                       

  

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND & UBND huyện

  

- Tham mưu, tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện.

- Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương

- Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân với Huyện ủy, UBND huyện.

 

 

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 24/05/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục