Giới thiệu các tổ chức

VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3836.408

Email: YenLac@vinhphuc.gov.vn

 

I. Lãnh đạo Văn phòng HĐND & UBND huyện

 

1. Chánh Văn phòng

   

Ông: VŨ VĂN THANH

Chức danh: HUV - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện

Số điện thoại:  0211.3836.408
Email: 
 

 

2. Các Phó Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện:

 

 

Bà: TRẦN THỊ THANH TÂM 

Ông: NGUYỄN ĐÌNH HOÀN

Ông: DƯƠNG QUANG LƯƠNG

Chức danh: Phó Chánh VP

Chức danh: Phó Chánh VP

Chức danh: Phó Chánh VP

Số điện thoại: 

Số điện thoại: 0211.3836.437 

Số điện thoại: 0949.246.345 

Email: ........                   

Email: hoannd@vinhphuc.gov.vn

Email: luongyenlac@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách:                

Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách: công tác tổ chức cán bộ, tài chính của Văn phòng; xây dựng chương trình công tác của UBND huyện; theo dõi hoạt động khối Kinh tế, Văn hóa - Xã hội; Chuẩn bị nội dung, tài liệu, tổng hợp báo cáo phục vụ hoạt động của HĐND huyện; theo dõi hoạt động của HĐND xã, thị trấn; xử lý các văn bản đến; quan hệ phối hợp công tác với Văn phòng: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng Huyện ủy; công tác tổ chức các hội nghị của UBND huyện; điều động xe.

Lĩnh vực phụ tráchLĩnh vực phụ trách: công tác tổng hợp; Văn thư, lưu trữ; công tác bảo vệ, điện nước, tạp vụ, nhà ăn UBND huyện; tiếp công dân; phụ trách hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; theo dõi hoạt động khối Nội chính  

 

 3. Cán bộ, chuyên viên Văn phòng

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Đỗ Hữu Đạt

DatDH@vinhphuc.gov.vn

02

Nguyễn Ngọc Thạch

ThachNN@vinhphuc.gov.vn

03

Nguyễn Thị Trà My

MyNTT@vinhphuc.gov.vn

04

Vũ Xuân Huy

HuyVX@vinhphuc.gov.vn

05

Hoàng Văn Hưng

HungHV@vinhphuc.gov.vn

06

Nguyễn Thị Hồng Dinh

DinhNTH@vinhphuc.gov.vn

07

Lê Thị Ngọc Lan

LanLN@vinhphuc.gov.vn

08

Trần Thị Hà

HaTT2@vinhphuc.gov.vn

09

Nguyễn Thị Thu Hải

 

10

Hoàng Thị Bằng

 

11

Lê Thị Chung Hiếu

 

12

Tạ Ngọc Quế

 

13

Nguyễn Văn Ngọc

 

14

Nguyễn Văn Trung

 

15

Lê Ngọc Bích

 

16

Nguyễn Văn Hào

 

17

Vũ Hồng Quang

 

 

 

II. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐND & UBND huyện

+ Tham mưu, tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về: Hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thực hiện.

+ Cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương

+ Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân

+ Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức

+ Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh của công dân với Huyện ủy, UBND huyện. 

1.1. Vị trí, chức năng:

Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC). Trung tâm HCC có chức năng giúp UBND huyện làm đầu mối chung trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả về hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và một số dịch vụ công theo quy định.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện, sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

1.2. Nhiệm vụ:

- Hướng dẫn, tư vấn cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch về TTHC;

- Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân;

- Luân chuyển hồ sơ đến các các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết theo quy định;

- Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời, cung cấp thông tin cho khách hàng, cơ quan liên quan khi được yêu cầu;

- Đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan thực hiện giải quyết các TTHC theo quy định;

- Nhận kết quả giải quyết từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;

- Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Tổ chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã được cung cấp;

- Tiếp nhận và phối hợp giải đáp các ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đến chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan; phản ánh góp ý đơn giản hóa TTHC;

- Phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch TTHC của cá nhân, tổ chức; cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

- Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ cấp huyện và xã, thị trấn;

- Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản tại Trung tâm HCC huyện theo quy định của pháp luật;

- Quản lý về chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, mối quan hệ phối hợp đối với công chức, viên chức trưng tập từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan làm việc tại Trung tâm HCC;

- Thực hiện một số nhiệm vụ về hỗ trợ đầu tư do Chủ tịch UBND huyện giao;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giao.

 

 III. Trung tâm hành chính công 

1.Vị trí, chức năng:

     Trung tâm Hành chính công huyện Yên Lạc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Văn phòng HĐND&ƯBND huyện (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC). Trung tâm HCC có chức năng giúp UBND huyện làm đầu mối chung trong việc hướng dẫn, tiếp nhận, thấm định, giải quyết, tra kết quả về hồ sơ thủ tục hành chính cua các tố chức, cá nhân và một sô dịch vụ công theo quy định.

          Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của ƯBND huyện, sự quản lý về hành chính, tổ chức, nhân sự và một số mặt công tác của Văn phòng HĐND&UBND huyện, đồng thời chịu sự chi đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

        - Hướng dẫn, tư vấn cho cá nhân, to chức đến giao dịch về TTIIC;

        - Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân;

         - Luân chuyển hồ sơ đến các các phòng chuyên môn thuộc ƯBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý, giải quyết theo quy định;

        - Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời, cung cấp thông tin cho khách hàng, cơ quan liên quan khi được yêu cầu;

         - Đôn đốc Thủ trưởng các cơ quan thực hiện giải quyết các TTHC theo quy định;

         - Nhận kết quả giải quyết từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan;

         - Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

        - Tố chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã được cung cấp;

       - Tiếp nhận và phối hợp giải đáp các ý kiến đóng góp của khách hàng liên quan đên chất lượng giải quyết dịch vụ hành chính công của các phòng chuyên môn thuộc ƯBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan; phản ánh góp ý đơn giản hóa TTHC;

        - Phục vụ các dịch vụ hỗ trợ quá trình giao dịch TTHC của cá nhân, tổ chức; cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

          - Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính từ cấp huyện và xã, thị trấn;

         - Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản tại Trung tâm HCC huyện theo quy định của pháp luật;

        - Quản lý về chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, mối quan hệ phối hợp đối với công chức, viên chức trưng tập từ các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cơ quan, đơn vị liên quan làm việc tại Trung tâm HCC;

         - Thực hiện một số nhiệm vụ về hồ trợ đầu tư do Chủ tịch UBND huyện giao;

        - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giao.

3. Quyền hạn:

        - Kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ, TTHC của các cơ quan, đơn vị tại Trung tâm HCC theo quy định thông qua Phần mềm quản lý hồ sơ, công việc. Chủ động trao đổi với các cơ quan, đơn vị trực tiêp xử lý, giải quyết hồ sơ, TTHC nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ TTHC; phối hợp làm rõ việc giải quyết hồ sơ, TTHC chậm so với quy định.

         - Đánh giá, nhận xét về tiến độ, chất lượng trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, thái độ, ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc của ccvc tại Trung tâm và tiêu chí liên quan khác, trên cơ sở đó đê nghị các cơ quan có thâm quyên khen thưởng hoặc kỷ luật theo quy định.

         - Chủ động báo cáo, đề xuất UBND huyện quyết định điều động hoặc luân chuyển ccvc vi phạm Quy chế làm việc, quy trình giải quyết TTHC hoặc năng lực chuyên môn không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao sau khi thông nhất với cơ quan, đơn vị sử dụng ccvc./.

 

 

                                                                                          

 

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục