Thời sự tổng hợp

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa XII của Đảng

Ngày 29/6/2018, các đồng chí là cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

 

Tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Yên Lạc các đồng chí: Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Dũng – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã khẳng định: nội dung của 3 Nghị quyết về công tác cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là những vấn đề lớn, quan trọng, liên quan đến sự phát triển, đổi mới của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội. Vì vậy, đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập, quán triệt, nắm vững các nội dung cơ bản, tăng cường việc trao đổi thảo luận và vận dụng tốt các nội dung của Nghị quyết.

            Trong 01 ngày, các cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn đã được đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp". Theo đó, mục tiêu cụ thể và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của từng Nghị quyết được khái quát như: Đến năm 2020, thể chế hóa nghị quyết 26 thành các quy định của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức chạy quyền, ngăn chặn và đẩy lùi tự suy thoái, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Thực hiện Nghị quyết số 27 với mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực. Thực hiện Nghị quyết số 28 phải đảm bảo phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

         Sau hội nghị này, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng  trên địa bàn huyện sẽ tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo Hướng dẫn của Ban Bí thư TW Đảng./.

Kiều Nguyệt

 

Ngày đăng: 02/07/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*