Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:

              0211.3 836 250

 

Website: http://vinhphuc.edu.vn/ttgdtxyenlac

 Email: ttgdtxdn.yenlac@vinhphuc.edu.vn

 

 I. Lãnh đạo Trung tâm GDNN & GDTX Yên Lạc

1. Giám đốc

Ông: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX 

Số điện thoại: 0973.366.398
Email: cuongttgdtxyl@vinhphuc.edu.vn

 

2. Phó Giám đốc

Ông: NGUYỄN VĂN VIỆT

Ông: DƯƠNG VĂN NGUYÊN

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX 

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX  

Số điện thoại: 0987.817.717 Số điện thoại: 02113 836 536

Email: nvviet.vinhphuc@moet.edu.vn

Email: duongduchiep2010@gmail.com

 

 

 

II. Hoạt động của Trung tâm GDTX Yên Lạc 
  

*. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN:

1. Địa vị pháp lý của Trung tâm

+. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, có chức năng dạy nghề, giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm; có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

+. Quản lý nhà nước đối với Trung tâm

- UBND huyện Yên Lạc trực tiếp quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Yên Lạc;

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quản lý nhà nước về đào tạo nghề;

- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quản lý nhà nước về giáo dục thường xuyên.

2. Nhiệm vụ của Trung tâm 

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bằng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Quyền hạn của Trung tâm

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

 

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục