Giới thiệu các tổ chức

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:

              0211.3 836 250

 Website: http://vinhphuc.edu.vn/ttgdtxyenlac

  Email: ttgdtxdn.yenlac@vinhphuc.edu.vn

 

I. Lãnh đạo Trung tâm GDNN & GDTX Yên Lạc

1. Giám đốc

Ông: NGUYỄN VIẾT CƯỜNG

Chức danh: Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX 

Số điện thoại: 0973.366.398
Email: cuongttgdtxyl@vinhphuc.edu.vn

 

2. Phó Giám đốc

Ông: NGUYỄN VĂN VIỆT

Ông: DƯƠNG VĂN NGUYÊN

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX 

Chức danh: Phó Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX  

Số điện thoại: 0987.817.717 Số điện thoại: 02113 836 536

Email: nvviet.vinhphuc@moet.edu.vn

Email: duongduchiep2010@gmail.com

 3. cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trung tâm

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Dương Thị Minh Thắng

thangttyl@gmail.com

02

Lê Sỹ Nguyên

lenguyen.yl1971@gmail.com

03

Lê Ánh Đào

leanhdaontg@gmail.com

04

Nguyễn Thị Kim Oanh

Oanhttgdtxyl@vinhphuc.edu.vn

05

Dương Thị Sáng

sangttyl@gmail.com

06

Nguyễn Thị Huyền

nguyenhuyen598@gmail.com

07

Đỗ Thị Lư

dolu52spt@gmail.com

08

Đường Thị Huệ

huegdtxyenlac@gmail.com

09

Lò Thị Thủy

thuylieu257@gmail.com

10

Nguyễn Thị Hương Trà

trattgdtxyl@gmail.com

11

12

13

Vũ Quang Trung

Nguyễn Thị Hải Yến

Nguyễn Thị Ngọc Lan

quangtrung.hpu2@gmail.com

nguyenthihaiyen10794@gmail.com

ngoclan.541987@gmail.com

   

II. Hoạt động của Trung tâm 

* Nhiệm vụ của Trung tâm

1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ nănnghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng, chứng chỉ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh, tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên, người lao động và các đối tượng khác khi có nhu cầu.

10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

11. Liên kết với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân để đào tạo trình độ trung cấp nghề; phối kết hợp với các trường Cao đẳng, Đại học để đặt địa điểm đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực của địa phương góp phần nâng cao dân trí và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

12. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

13. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

14. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của Trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

15. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Quyền hạn của Trung tâm

1. Được chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp và quy hoạch mạng lưới các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2. Được tổ chức đào tạo theo quy định của pháp luật.

3. Được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài để tổ chức đào tạo, bổ túc và bồi dưỡng kỹ năng nghề theo quy định của pháp luật.

4. Được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện các hoạt động đào tạo.

5. Được tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ theo quy định của pháp luật.

6. Được sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của Trung tâm, chi cho các hoạt động và bổ sung nguồn tài chính của Trung tâm.

 

7. Thực hiện các quyền tự chủ khác theo quy định của pháp luật.

 

 Trung tâm GDNN-GDTX

 

 

 


 

Ngày đăng: 30/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục