Hệ thống chính trị

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan:  0211.3827.321

 

Email: ubktyenlac@gmail.com


I. Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ


1. Chủ nhiệm:
  

Ông: NGUYỄN NGỌC TÚ

Chức danh:  TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

Số điện thoại: 0982.541268

Email: tunn@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 2Các phó Chủ nhiệm UBKT

  

 


  Ông: LỘC TUẤN HƯNG    

BÀ: NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG 

Chức danh: HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

Chức danh: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ 

  Số điện thoại: 0983487306 Số điện thoại: 0913.688.525

  Email: loctuanhungtc@gmail.com  

Email: ubktyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với các tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan, chỉ đạo chuyên đề kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên Lĩnh vực phụ trách: Chuyên đề kiểm tra tài chính Đảng; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác thi đau khen thưởng; chịu trách nhiệm về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của cơ quan

  

3. Ủy viên UBKT Huyện ủy: 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Lê Văn Đông

UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

02

Nguyễn Thanh Hoài

HUV, Chánh Thanh tra huyện

03

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Ủy viên thường trực

04

Nguyễn Ngọc Toàn

Ủy viên

 

4. Chuyên viên UBKT Huyện ủy:

 

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Trần Bá Tiến

 

 

 II. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

             

         Chức năng: 

        Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ, ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

         Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện ủy.

       Nhiệm vụ: 

         - Nghiên cứu, đề xuất: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiếm tra, giám sát của Huyện uỷ. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Úy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Úy ban Kiếm tra Huyện uỷ và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ quyết định. Phối họp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điêu lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này. Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ đôi với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng. Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện.

        -  Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho uỷ ban kiểm tra, tổ chức đảng câp dưới và đảng viên.

         - Thẩm định, thẩm tra: Đe án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

        - Phối hợp: Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện Quy chế làm việc của Huyện uỷ. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý. Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vê công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện ủy.

            - Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan úy ban Kiếm tra và một sô nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao: 

            Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

          Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra Huyện ủy.

            Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan uỷ ban kiếm tra huyện uỷ và uỷ ban kiểm tra cấp uỷ trực thuộc huyện uỷ khi cần thiết.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

 

    

 

Ngày đăng: 25/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục