Hệ thống chính trị

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

Số điện thoại cơ quan:         02113.857.629

Email Ban Dân Vận: bandanvanyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Huyện uỷ

 

1. Trưởng Ban

 

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy

Số điện thoại:  0982.734.551 

Email:  Nguyenkhoavan73@gmail.com 

  Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 2. Các Phó Trưởng Ban

 

Ông: QUÁCH VĂN TUẤN

Ông: QUẢNG TUẤN ANH

Ông: HỒ VĂN QUANG

Chức danh: Phó Trưởng Ban DV

Chức danh: Phó Trưởng Ban DV 

Chức danh: Phó Trưởng Ban DV 

 Số điện thoại: 0913.008.638

Số điện thoại: 0911.461.766

Số điện thoại: 0977756669

 Email:  quachtuan@gmail.com 

Email: Quanganhtuan2008@gmail.com 

Email: quanghv@vinhphuc.gov.vn

 Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng Ban giải quyết công việc được Trưởng Ban phân công; tham mưu giúp Trưởng Ban xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan về công tác dân vận của Đảng, MTTQ, các đoàn thể, Hội quần chúng; báo cáo chuyên đề xây dựng Mô hình “Dân vận khéo”. Thực hiện các công việc được Trưởng Ban ủy quyền

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Trưởng giải quyết công việc hàng ngày của Ban và được ủy quyền thay mặt Trưởng Ban khi Trưởng Ban đi vắng; tham mưu giúp Trưởng Ban xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan về công tác dân vận của chính quyền, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tôn giáo; báo cáo chương trình phối hợp hoạt động công tác dân vận giữa Ban Dân vận với Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện. Thực hiện công việc được Trưởng Ban ủy quyền. 

Lĩnh vực phụ trách:

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Ban

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Phạm Thị Thu

phamthu191088@gmail.com

 

 

 

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện uỷ
 

1.1. Chức năng: Ban Dân vận là cơ quan tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận của Đảng, công tác Tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.

1. 2. Nhiệm vụ :

-  Nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, kế hoạch chỉ đạo về công tác dân vận, công tác Tôn giáo và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy về công tác dân vận.

 - Tổ chức triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, thông tri và các chủ trương về công tác dân vận; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho khối Dân vận và cán bộ làm công tác Dân vận của cấp ủy cấp dưới.

- Giúp cấp ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi tình hình nhân dân, dư luận xã hội; tổng kết kinh nghiệm, kiến nghị, đề xuất với Trung ương; Tỉnh; Huyện ủy về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ các đoàn thể; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Tham gia công tác tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận MTTQ, các đoàn thể; đề xuất bố trí, sử dụng, quy hoạch, đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ dân vận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao. 

 

Ban Dân Vận HU

 

   

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục