Hệ thống chính trị

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

    Số điện thoại cơ quan: 0211.3761919 ; 

                                  0211.3857629

  

I. Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ

 

1. Trưởng Ban

                     

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh:  TVHU. Trưởng Ban DV Huyện uỷ

Số điện thoại: 

Email

2. Phó Trưởng Ban

 

 

 

 

  

                Ông: NGHIÊM XUÂN ĐÔNG

Chức danh: Phó Trưởng Ban DV Huyện uỷ

Số điện thoại: 0946.222.068

Email: xuandongnghiem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 II. Hoạt động của Ban Dân vận Huyện uỷ

     

 1. Chức năng:  Ban Dân vận là một ban thuộc hệ thống các ban xây dựng Đảng, là cơ quan tham mưu của cấp uỷ, mà trực tiếp và thường xuyên là tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo.

  2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu tham mưu cho cấp uỷ những chủ trương, chỉ đạo, kế hoạch,  giải pháp về công tác Dân vận; chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, Chỉ thị của Cấp uỷ về công tác Dân vận. Đề xuất biện pháp  xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác Dân vận.

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, chủ trương về công tác dân vận; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Khối Dân vận và cán bộ làm công tác Dân vận cấp uỷ cấp dưới.

- Giúp cấp uỷ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận. Theo dõi tình hình phong trào và nguyện vọng của quần chúng; tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo; kiến nghị, đề xuất với Trung ương, với cấp uỷ địa phương về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Tham gia công tác tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận, MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng do yêu cầu của cấp uỷ; đề xuất bố trí, sử dụng đề bạt cán bộ; kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ dân vận.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 05/04/2017
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục