Hệ thống chính trị

BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ

Giới thiệu

 

Số điện thoại cơ quan:         02113.857.629

Email Ban Dân Vận: bandanvanyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo và cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Huyện uỷ

 

1. Trưởng Ban

 

Ông: NGUYỄN KHOA VĂN

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy

Số điện thoại:  0982.734.551 

Email:  Nguyenkhoavan73@gmail.com 

  Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 2. Các Phó Trưởng Ban

 

 

 

 

 

 

Ông: QUẢNG TUẤN ANH

  Chức danh: Phó Trưởng Ban DV Huyện uỷ

 

Số điện thoại: 0911.461.766

 

Email: Quanganhtuan2008@gmail.com 

  Lĩnh vực phụ trách: tham mưu giúp Trưởng Ban xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, tổng hợp báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết liên quan về công tác dân vận của Đảng, MTTQ, các đoàn thể, Hội quần chúng; báo cáo chuyên đề xây dựng Mô hình “Dân vận khéo”

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Ban

 

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Hoàng Thị Minh

hoangminhanh167@gmail.com

02

Phạm Thị Thu

phamthu191088@gmail.com

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Huyện uỷ
 

Chức năng: Ban Dân vận  là cơ quan tham mưu của cấp ủy mà  trực tiếp và thường xuyên là tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận của Đảng, trong đó có công tác Tôn giáo.

 

Nhiệm vụ :

 Nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, chỉ đạo, kế hoạch, giải pháp về công tác Dân vận; Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy về công tác dân vận. Đề xuất biện pháp xử lý những vấn đề nảy sinh trong công tác Dân vận.

 - Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương về công tác dân vận; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho khối Dân vận và cán bộ làm công tác Dân vận của cấp ủy cấp dưới.

- Giúp cấp ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Theo dõi tình hình phong trào và nguyện vọng của quần chúng; tổng kết kinh nghiệm, thực hiện chế độ báo cáo; kiến nghị, đề xuất với Trung ương; Tỉnh; Huyện ủy về công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ các đoàn thể; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tham gia công tác tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận MTTQ, các đoàn thể và hội quần chúng do yêu cầu của cấp ủy; đề xuất bố trí, sử dụng đề bạt cán bộ; kiến nghị những biện pháp quy hoạch, đạo tạo, bồi dưỡng, chính sách đối với cán bộ dân vận

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

 

Ban Dân Vận HU

 

   

Ngày đăng: 25/06/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục