Hệ thống chính trị

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Giới thiệu

 

Số điện thoại Cơ quan: 0211.3827.320

 Mail: btgyenlac@gmail.com

 

I. Lãnh đạo, cán bộ và chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

1. Trưởng Ban

 

 

Ông: KIỀU NHƯ KHẮC

Chức danh: TVHU, Trưởng  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Số điện thoại:  0949042568
 Email: btgyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ toàn diện các mặt công tác của ban

 2. Phó Trưởng Ban TG

 

 

Ông: NGHIÊM XUÂN ĐÔNG

Bà: BÙI THỊ MƠ

Chức danh: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Chức danh:  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Số điện thoại: 0968.572.238; 

Số điện thoại: 0915351621

Email: btgyenlac@gmail.com Email: mobui1086@gmail.com

        Lĩnh vực phụ trách: Khoa giáo; văn hóa – văn nghệ; báo chí, xuất bản; tổ chức hoạt động báo cáo viên từ huyện đến cơ sở.                                                                                                                                                                                                                                                                

Lĩnh vực phụ trách: Tuyên truyền; biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương; công tác nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội, dự báo tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; phụ trách biên tập Bản tin kinh tế - xã hội; các nội dung liên quan đến Ban Chỉ đạo 35

 

3. Cán bộ, chuyên viên của Ban

  

Số tt

Họ và tên

Địa chỉ Email công vụ

01

Trần Thị Thoa

btgyenlac@gmail.com

02

Hoàng Thị Minh

btgyenlac@gmail.com

 

   

 II. Hoạt động của Ban Tuyên giáo Huyện ủy

* Chức năng:

Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh.

* Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất:

Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ về công tác tuyên giáo.

Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ.

Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện uỷ.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Phối hợp:

Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

Ban Tổ chức Huyện uỷ xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao:

Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao.

 

 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

Ngày đăng: 12/05/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục