Hệ thống chính trị

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Số điện thoại cố định: 02113.836.585

 

Mail công vụ: vanphonghuyenuyyl@gmail.com

 

I. Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy

 

  1. Chánh Văn phòng

   

  

 

Bà: NGUYỄN THỊ THU TRANG

Chức danh: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Số điện thoại:  0987929956

Email: thutrang87vp@gmail.com 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

2. Phó Chánh Văn phòng:

  

 

                                                                   

 

 

Ông: NGUYỄN HUY BÌNH

 

Chức danh: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy 

 

Số điện thoại:  

  Email l
  Lĩnh vực phụ trách: 

 

II. Cán bộ, chuyên viên của Văn phòng:

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Địa chỉ Mail công vụ

 01

 Nguyễn Thị Hồng Lý

 vanphonghuyenuyyl@gmail.com

02

Nguyễn Thị Thủy

vanphonghuyenuyyl@gmail.com

03

Nguyễn Thị Ngọc Anh

vanphonghuyenuyyl@gmail.com

04

Nguyễn Khắc Bính

 

05

Nguyễn Công Hoàn

 

06

Hoàng Văn Biên

 

 

 

 

  

 

III. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy

     

2.1. Chức năng

            - Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ.

            - Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của huyện uỷ và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện uỷ, Ban Tthường vụ, Thường trực Huyện uỷ và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ.

  

2.2. Nhiệm vụ

            - Nghiên cứu, đề xuất: Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.

            - Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính Đảng và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan trực thuộc Huyện ủy; kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng; theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

         - Thẩm định, thẩm tra: Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

         - Phối hợp: Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Huyện uỷ; các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, BTV huyện ủy; các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện uỷ; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Huyện uỷ, BTV; các ban đảng, cấp ủy trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp BTV, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính...

         - Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao: Là đầu mối giúp Thường trực Huyện uỷ xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hoà hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của huyện uỷ. Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, BTV, TT Huyện uỷ; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban xây dựng đảng, cơ quan thuộc Huyện uỷ; tham gia tổ chức phục vụ đại hội đại biểu đảng bộ huyện; Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện uỷ, BTV và Huyện uỷ; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định. Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến huyện uỷ; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được thường trực huyện uỷ giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân; tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với ban thường vụ, thường trực huyện uỷ; quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của huyện uỷ và của Văn phòng huyện uỷ; giúp thường trực huyện uỷ chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Văn phòng TW Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định; là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự ủy quyền của BTV Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện uỷ, BTV, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy theo phân công, phân cấp; thực hiện các nhiệm vụ khác do BTV, Thường trực Huyện ủy giao.   

 

 

 

Ngày đăng: 20/04/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục