Giới thiệu các tổ chức

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Giới thiệu

 

      Số điện thoại: 02113836449

 

I. Lãnh đạo Văn phòng huyện ủy

  1. Chánh Văn phòng

  

 

 

 

Chức danh: 

 
  Số điện thoại: 
 Email: 

                  

2. Phó Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

Ông: TRẦN BÁ HIẾU

Chức danh: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

 
  Số điện thoại: 0985.876.528
Email: hieuvphuyl@gmail.com

 

 II. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Huyện ủy

           

             Chức năng:

- Văn phòng Huyện ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban Đảng của Huyện ủy có chức năng tham m­ưu, tổng hợp giúp cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban Th­ường vụ và Thư­ờng trực Huyện ủy tổ chức, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực công tác của Huyện ủy.

- Tổ chức, phục vụ các hoạt động hàng ngày, các hoạt động đối nội, đối ngoại; tổ chức các hội nghị, các buổi làm việc của Th­ường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp ủy với các cơ quan, ban, ngành; in ấn, l­ưu trữ, phát hành các loại văn bản, tài liệu của Đảng; chuẩn bị các điều kiện, phư­ơng tiện đảm bảo công tác của cấp ủy.  

           Nhiệm vụ:

 

- Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy phối hợp điều hòa hoạt động của các ban Đảng; xây dựng chương trình làm việc của cấp ủy; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

- Tổ chức phục vụ, ghi chép biên bản các cuộc họp của cấp ủy. Thu thập, tổng hợp thông tin kịp thời, chính xác; tổng hợp các báo cáo trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp dân; tiếp nhận và chuyển giao cho các cơ quan có trách nhiệm giải quyết đơn thư gửi đến cấp ủy; Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

- Quản lý hệ thống văn bản; lập hồ sơ các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy. Rà soát văn bản trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xem xét quyết định hoặc thông qua. 

- Quản lý tài chính, tài sản, trụ sở làm việc của Huyện ủy; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt; an toàn tuyệt đối trụ sở làm việc của Huyện ủy; đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các ban xây dựng Đảng.

 

 

 

 

 

Ngày đăng: 29/03/2018
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục