Giới thiệu các tổ chức

Ban Bồi thường - GPMB&PTQĐ

Giới thiệu

  Số điện thoại CQ: 02113.603.555

 Địa chỉ mail công vụ: gpmbptqd.yenlac@vinhphuc.gov.vn

 

 

 II. Lãnh đạo, cán bộ viên chức Ban bồi thường - GPMB&PTQĐ

 

1. Trưởng Ban

 

Ông: PHẠM VĂN HÙNG

Chức danh: Trưởng Ban Bồi thường - GPMB&PTQĐ

Số điện thoại: 0913.061.691
Email:HungPV3@vinhphuc.gov.vn
 

 

  

2. Phó trưởng Ban

 

 

Ông: PHẠM HOÀI HƯNG

Ông: NGUYỄN VĂN HÙNG

Chức danh: Phó trưởng Ban Bồi thường-GPMB&PTQĐ

Chức danh: Phó trưởng Ban Bồi thường-GPMB&PTQĐ

Số điện thoại: 0869.157.235

Số điện thoại: 0988.347.723

Email: HungPH@vinhphuc.gov.vn

Email: HungNV4@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán, bồi thường GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất

Lĩnh vực phụ trách: Bồi thường GPMB

 

3. Cán bộ, viên chức của Ban

Số TT

Họ và tên

Địa chỉ mail công vụ

Lĩnh vực phụ trách

1

Lê Văn Khoa

KhoaLV@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

2

Phạm Văn Phú

PhuPV@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

3

Nguyễn Kim Thạnh

ThanhNK5@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

4

Phùng Thị Nga

NgaPT6@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB,

5

Phạm Văn Năm

NamPV4@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

6

Lê Ngọc Tân

TanLN2@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

7

Nguyễn Văn Lợi

LoiNV6@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

8

Nguyễn Mỹ Linh

LinhNM2@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

9

Đỗ Thành Long

LongDT@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

10

Kiều Quang Khải

KhaiKQ@vinhphuc.gov.vn

Bồi thường GPMB

11

Nguyễn Thị Hồng Nhung

NhungNTH10@vinhphuc.gov.vn

Kế toán

12

Lê Thu Hiền

 

Bồi thường GPMB

13

Phan Thành Trung

 

Bồi thường GPMB

14

Tạ Quang Đăng

 

Bồi thường GPMB

15

Tạ Quang Doãn

 

Bồi thường GPMB

16

Nguyễn Xuân Quân

 

Đấu giá QSDĐ

 

II. Hoạt động của Ban

*Chức năng, nhiệm vụ:

+ Tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

+ Tạo quỹ đất và phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất; phục vụ đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội và các nhu cầu khác của địa phương; ổn định thị trường bất động sản;

+ Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu sự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

+ Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của cấp có thẩm quyền.

 

 

Ngày đăng: 30/07/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục