Đơn vị hành chính

XÃ YÊN ĐỒNG

Giới thiệu

 

 Số điện thoại

 

I. Lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND xã:

 

 

   Ông:  NGUYỄN XUÂN NAM   

Chức danh:  HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại: 0949.233.583
Email: xuannam2551983@gmail.com 
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Đảng ủy xã

 

   

Ông : NGUYỄN KHẮC TẠO

Ông : NGUYỄN VĂN NGHĨA

Chức danh:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Chức danh:  Phó Bí thư TT Đảng ủy 

Số điện thoại: 0918.272.514 Số điện thoại: 0915.526.275
Email:  Email: nguyenvannghiayd@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách:

 

   

Ông : NGUYỄN XUÂN HÙNG

Ông : NGUYỄN QUỐC BẢO

Chức danh: Phó Chủ tịch UBND xã

Chức danh:  Phó Chủ tịch HĐND xã

Số điện thoại:0986.423.736  Số điện thoại:0918.556.953
Email: xuanhunghdnd@gmail.com Email: nguyenbaoyd2016@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực phụ trách:

 

II. Một số thành tựu kinh tế - xã hội của xã

Yên đồng là một xã nằm ở phía tây nam huyện Yên Lạc, có diện tích tự nhiên 7.85 km2 . Trong đó đất nông nghiệp là 586,7 ha, toàn xã có 2913 hộ với 10862 nhân khẩu sinh sống tại 8 thôn dân cư .

Đảng bộ xã Yên Đồng có 13 chi bộ với 395 đảng viên. Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh, chính quyền vũng mạnh toàn diện. MTTQ và các đoàn thể luôn đạt vững mạnh suất sắc, 7/8 thôn đạt văn hóa cấp tỉnh , 2580/2913 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Toàn xã có 8/8 thôn có nhà văn hóa là nơi hội họp và giao lưu văn hóa trong cộng đồng, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của địa phương phát triên mạnh thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhân dân phấn khởi, đoàn kết trong cộng đồng . Văn hóa phát triển chính là đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương .

Cùng với sự phát triển kinh tế - văn hóa. Đảng bộ, chính quyền địa phương luôn trú trọng đến công tác chính sách xã hội, quan tâm đến các gia đình có công, người có công với cách mạng. Thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, giải quyết việc cho người lao động, tỷ lệ hộ ngèo được giảm từ 1,5 - 2% năm.

Trong những năm qua với truyền thống quê hương anh hùng. Đảng bộ và nhân dân Yên Đồng đoàn kết, tích cực hưởng ứng công cuộc xây dựng nông thôn mới. Bằng những việc làm thiết thực nhiều hộ gia đình đã hiến hàng nghìn m2 đất đê làm đường giao thông, đóng góp trên 2000 ngày công lao động cho chương trình xây dựng nông thôn mới điểm của tỉnh Vĩnh Phúc và đã hoàn thành vào năm 2013, đến nay 19 tiêu trí xây dựng NTM được Đảng bộ , chính quyền địa phương chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, giữ vững và phát triển 19/19 tiêu trí đã đạt được.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, địa phương đã có những thuận lợi và khó khăn đó là :

* Về thuận lợi :

-    Yên Đồng có một đội ngũ cán bộ đồng đều về trình độ, đoàn kết, có năng lực tổ chức và thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương , được nhân dân đồng tình ủng hộ.

-    Yên Đồng là một xã có tiềm năng phát triển kinh tế tương đối toàn diện trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp , thương mại, dịch vụ...

-    Nhân dân đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương ,thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội , an ninh - Quốc phòng mà đại hội Đảng bộ đã đề ra.

* Khó khăn :

- Là một địa phương sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đa dạng, phong phú, nguồn hàng tiêu thụ rộng đã có sản phấm tham gia xuất khấu nhưng năng lực cạnh tranh thấp, chưa xây dựng được thương hiệu.

- Nguồn vốn đầu tư cho sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu phát triển, hệ thống mương tưới, tiêu của đồng ruộng chưa đảm bảo để phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp.

- Địa phương có lực lượng lao động đi làm ăn xã , phần lớn là thanh niên và trung niên ở khắp các tỉnh thành trong cả nước . Mặt tích cực là giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập phát triển kinh tế hộ gia đình, nhưng mặt tiêu cực của xã hội cũng tác động và xâm nhập dẫn đến công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội rất phức tạp.

Từ những thuận lợi, khó khăn và những kết quả đã đạt được . Đảng bộ , chính quyền địa phương đã đề ra một số nhiệm vụ , mục tiêu trong thời gian tới đó là:

- Thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với nội dung xây dựng và phát triển nông thôn mới của địa phương .

- Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của tỉnh, của huyện và vủa địa phương. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế tạo bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiếu thủ công nghiệp , làng nghề, dịch vụ . Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 25%/năm.

- Vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững chỉ tiêu gia đình văn hóa , làng văn hóa . 4/4 nhà trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ , mọi nội dung công việc đều thực hiện theo phương châm”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”nhất là trong thu chi ngân sách và giải phóng mặt bằng, quản lý, sử dụng đất, xây dựng cơ bản và các chính sách xã hội.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân hàng năm ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

- Tiếp tục và giữ vững Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh . giữ vũng và phát trien 19 tiêu trí xây dựng nông thôn mới ./.

 

 

 

Ngày đăng: 04/08/2021
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục