Giới thiệu các tổ chức

PHÒNG NỘI VỤ

Giới thiệu

 

                  Số điện thoại: 0211.3760.327 – 0211.3760.328

 

I. Lãnh đạo phòng Nội vụ

 

Ông: LÊ VĂN ĐÔNG 

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, 

Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Số điện thoại: 0915.941.232
 Email:btcyenlac@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN TUYÊN

Chức danh: HUV, Phó Trưởng Ban TC Huyện uỷ,

Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Số điện thoại:  0987.384.413
 Email: 

   

 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Nội vụ

 Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo; thi đua khen thưởng. Biên chế hiện : 6 cán bộ, công chức; trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 04 chuyên viên.

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục