Hệ thống chính trị

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Giới thiệu

 

Số điện thoại: 02113836184

mail công vụbtcyenlac@gmail.com

  

I.  Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện uỷ

 

1. Trưởng Ban

 

 

Ông: LÊ VĂN ĐÔNG

 

Chức danh: TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ,

 Trưởng Phòng Nội vụ huyện

Số điện thoại: 02113836184

 

Email: btcyenlac@gmail.com

 

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

 

 

 

2. Các phó Trưởng Ban

  

 

 

 

Ông: NGUYỄN VĂN TUYÊN

Bà: ĐẶNG THỊ KIỀU OANH   

Ông: VĂN BÌNH TRỌNG

Chức danh: HUV,  Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện

Chức danh: HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ

Chức danh: Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ      

Số điện thoại:  0987.384.413

 Số điện thoại: 0915.102.510

Số điện thoại: 0912.776.467

Email: 

 Email: btcyenlac@gmail.com

Email: binhtrong169@gmail.com

Lĩnh vực phụ trách: Tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; thi đua khen thưởng khối chính quyền.

Lĩnh vực phụ trách: Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng khối Đảng.

 

Lĩnh vực phụ trách: Công tác cơ sở đảng, đảng viên

 

  

II. Cán bộ, chuyên viên của Ban

 

 TT

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách

Địa chỉ Email

01

NGUYỄN THỊ YẾN 

Công tác cán bộ, kết nạp đảng viên, Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên

 yenbtcyenlac666@gmail.com

02 

ĐỖ THỊ TUYÊN 

Công tác quản lý đảng viên, Công tác văn phòng

dothituyenbtc@gmail.com

 

 III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban

1- Chức năng

1.1- Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

1.2- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

2- Nhiệm vụ

2.1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban thường vụ Huyện uỷ.

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện uỷ.

c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3- Thẩm định, thẩm tra:

a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ trước khi trình Ban thường vụ Huyện uỷ.

b) Thẩm định và trình Thường trực huyện uỷ, Ban thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện. 

2.4- Phối hợp:

a) Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

2.5- Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực huyện giao:

a) Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của huyện uỷ và ban thường vụ huyện uỷ về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện uỷ, Ban thường vụ Huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện ban thường vụ, huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của huyện.

đ) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của huyện uỷ.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực huyện uỷ giao.

 

Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

Ngày đăng: 16/03/2022
  • Tiêu đề *
  • Người gửi *
  • Email*
  • Nội dung bình luận*
Các tin cùng chuyên mục