Hội đồng nhân dân

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử trì trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về tăng cường thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch ƯBNĐ các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân...

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của HĐND huỵện về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện giữa 2 kỳ họp...

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát việc tổ chức thực hiện các khoản kinh phí trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017-2018 trên địa bàn huyện...

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch íổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019...

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối vói nguòi giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu....

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về bầu ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (26/12/2018)

Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182