Thông tin Chính sách - Pháp luật

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết và kế hoạch về việc giám sát về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và đề nghị của công dân....

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019....

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về việc bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (14/08/2019)

Nghị quyết Nâng cao công tác quản lý dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi các nhà trường, các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (14/08/2019)

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (14/08/2019)

Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát về trình tự, thủ tục kết quả thanh quyết toán nợ xây dựng CO' bản trên địa bàn huyện...

Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (26/12/2017)

Nghị quyết về việc ban hành Ke hoạch tổ chức các kỳ họp thưòng lệ năm 2018...

Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (26/12/2017)

Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422