Văn bản Quy phạm Pháp luật

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề giám sát việc tổ chức thực hiện các khoản kinh phí trong công tác bảo vệ môi trường năm 2017-2018 trên địa bàn huyện...

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về việc ban hành Kế hoạch íổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019...

Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối vói nguòi giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu....

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về bầu ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (16/12/2018)

về việc bổ sung vốn đầu tư công năm 2018 (vốn nguyên tắc và tiêu chí) cho các dự án đầu tư của huyện và các xã, thị trấn....

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/7/2019 (27/08/2019)

Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh...

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 Ban hành quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh (27/08/2019)

Ban hành quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh...

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh (27/08/2019)

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (27/08/2019)

Về quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo NQ số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182