Văn bản Quy phạm Pháp luật

Quyết định số 522-QĐ/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Yên Lạc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc (11/09/2019)

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử trì trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về tăng cường thực hiện trách nhiệm của Chủ tịch ƯBNĐ các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân...

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2016 của HĐND huỵện về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của HĐND huyện giữa 2 kỳ họp...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182