Văn bản Quy phạm Pháp luật

Thông báo số 110/TB-HĐNVQS của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc ngày 16/9/2019 về việc vân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (16/09/2019)

Thông báo số 110/TB-HĐNVQS của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc ngày 16/9/2019 về việc vân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện...

Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc (16/09/2019)

Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc...

Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 (16/09/2019)

Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020...

Quyết định số 522-QĐ/HU ngày 10/9/2019 của Huyện ủy Yên Lạc về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc (11/09/2019)

Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (10/09/2019)

Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (10/09/2019)

Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182