Thông tin Chính sách - Pháp luật

Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử (07/03/2019)

Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử...

Thông tư số 01/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức (07/03/2019)

Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức...

Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh (07/03/2019)

Sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc...

Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (16/02/2019)

Ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020...

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô (11/02/2019)

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182