Thông tin Chính sách - Pháp luật

Thông tư số 39/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (03/01/2019)

Quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu...

Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : (03/01/2019)

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/20...

Thông tư số 25/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (03/01/2019)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụn...

Nghị định số 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (03/01/2019)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động...

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc : Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 (03/01/2019)

Ban hành Quy định quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh...

Thông tư số 23/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông (27/11/2018)

Ban hành Điều lệ Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông...

Thông tư số 87/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế (27/11/2018)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế...

Thông tư số 28/2018/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh (20/11/2018)

Quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh...

Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (20/11/2018)

Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182