Văn bản pháp quy

HƯỚNG DẪN Hoạt động của Đài truyền thanh xã, thi trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc (15/10/2018)

Thực hiện Quyết đinh số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện ra văn bản số 70/HD-TTVH, ngày 11 tháng 10 năm 2018 hướng dẫn hoạt động của Đài truyền thanh xã, thị trấn (sau đây gọi chung là...

LUẬT Căn cước công dân (11/12/2014)

Luật số: 59/2014/QH13...

LUẬT ĐẤU THẦU (08/10/2014)

Luật số: 43/2013/QH13...

LUẬT Tiếp công dân (08/10/2014)

Luật 42/2013/QH13...

LUẬT Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (08/10/2014)

Luật số: 44/2013/QH13...

LUẬT ĐẤT ĐAI (08/10/2014)

Đã được sửa đổi năm 2013...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182