Đề cương tuyên truyền

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO LÀM NGƯỜI (13/11/2018)

Theo Hồ Chí Minh, để thực hiện đạo làm người, mỗi người phải tự học tập, rèn luyện những phẩm chất đạo đức là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tuân thủ pháp luật, có tinh thần quốc tế trong sáng…...

Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên (02/10/2018)

Ngày 02/2/2018, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 124-QĐ/TW về giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng v...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/08/1888 – 20/8/2018 (06/08/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng 20/08/1888 – 20/8/2018...

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới (26/07/2018)

Định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới...

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018) (14/05/2018)

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182