Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục Đăng ký tặng, cho Quyền sử dụng đất.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  Pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một cửa thuộc UBND cấp xã.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phậnntiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất;

- Văn bản cam kết tặng, cho hoặc Hợp đồng tặng, cho hoặc Quyết định tặng, cho quyền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

- Trích lục sơ đồ thửa đất;

- Các giấy tờ khác có liên quan;

- Chứng minh thư nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

 04 ngày, kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã.

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người được tặng, cho quyền sử dụng đất.

(Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT ngày 02/8/2007);

Hợp đồng tặng, cho quyền sử dụng đất.

 (Thông tư Liên tịch số 04/2006/TTLT- BTN-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006)

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý

- Luật đất đai 2013;

- Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về việc thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 09/20067TT-BTNMT ngày 02/8/2007;

- Quyết định số 1203/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi bổ sung một số khoản phí, lệ phí ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007