Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục đăng ký Quyền sử dụng đất:
Trình tự thực hiện

 

 

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  Pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một cửa thuộc UBND cấp xã.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phậnntiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế mọt cửa thuộc UBND cấp xã.

 

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định giao đất;

- Các vấn đề liên quan đến ván đề thừa kế, cho, tặng;

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân;

- Số liệu hồ sơ như: Bản đồ, số thửa, diện tích, loại đất, thời hạn sử dụng đất, mục đích sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

 

Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 

 

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT ngày 02/8/2007)

 

Yêu cầu thực hiện

Không.

Kết quả thực hiện

Xác nhận Hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

 

 

- Luật đất đai 2013;

-Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 49/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở…