Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (Theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong 05 ngày, nếu cần xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

  UBND cấp xã.

Lệ phí

 Lệ phí đăng ký việc nuôi con nuôi: 20.000 đồng/ 1 trường hợp
(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND  ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí).

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định).
Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006.

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

 Xác nhận Giấy thỏa thuận.

Căn cứ pháp lý

 - Bộ luật dân sự năm 2005;

- Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp v/v ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư  pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.