Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Đăng ký khai sinh quá hạn.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy chứng sinh (theo mẫu quy định);

- Trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn);                                                                   

 - Sổ hộ khẩu gia đình;                                                                                                           

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

 Trong ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã.

Lệ phí

 Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Giấy khai sinh.

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

 Giấy khai sinh (Bản chính).

Căn cứ pháp lý

 - Luật dân sự năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp v/v ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư  pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND ngày 24/3/2008 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc v/v miễn, sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí.