Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tư pháp - Chứng thực - Hộ tịch
Tên thủ tục
Cấp giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai Giấy xấc nhận tình trạng hôn nhân (theo mẫu);

- Trích lục bản Quyết định đã có hiệu lực pháp lý của Tòa án về việc ly hôn, hoặc bản sao giấy chứng tử (Nếu đã có vợ, có chồng nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết);

 - Sổ hộ khẩu;                                                                                                          

- Giấy chứng minh thư  nhân dân.

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

Thời hạn giải quyết

 05 ngày khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ; trường hợp cần xác minh thì thời hạn xác minh không quá 05 ngày

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân.

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã.

Lệ phí

 Lệ phí cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 3.000 đồng/lần.
(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh)

Tên mẫu đơn tờ khai

 - Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

(Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp)

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

 Giấy xác nhận.

Căn cứ pháp lý

 - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;

- Quyết định số 01/2006/QĐ-BTP ngày 29/3/2006 của Bộ Tư pháp;

- Thông tư số 01/2008/TT- BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư  pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2005/NĐ-CP;

- Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc;

- Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.