Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Tờ trình đề nghị phê duyệt của chủ đầu tư 

Quyết định chỉ định nhà thầu tư vấn lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Hợp đồng tư vấn, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật 

Chứng chỉ hành nghề của chủ trì thiết kế (bản sao) 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn (bản sao) 

Biên bản nghiệm thu bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật (thuyết minh, dự toán, bản vẽ thiết kế) 

Báo cáo nguồn vốn 

Phương án khoan khảo sát địa chất 

Dự toán khảo sát địa chất 

Quyết định phê duyệt phương án khoan 

Quyết định, chỉ định nhà thầu khoan khảo sát địa chất 

Báo cáo kết quả khoan khảo sát địa chất 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

  Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Luật xây dựng 2003 

Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành 

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình