Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Cấp huyện - Tư pháp, chứng thực, hộ tịch
Tên thủ tục
Chứng thực Hợp đồng giao dịch (Hợp đồng, giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng)
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác thay thế của các bên (Nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) 

Giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản, trong trường hợp hợp đồng liên quan đến tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng (Nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) 

Các giấy tờ xác minh và giấy tờ liên quan khác (nếu có) 

Hợp đồng giao dịch (do các bên tự soạn thảo hoặc yêu cầu Phòng Tư pháp soạn thảo) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quá 03 ngày làm việc đối với Hợp đồng đơn giản, không quá 10 ngày làm việc đối với Hợp đồng phức tạp, không quá 30 ngày làm việc đối với Hợp đồng đặc biệt phức tạp, kể từ khi thụ lý 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng Tư pháp 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tư pháp 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

  

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí chứng thực Hợp đồng giao dịch 

20.000đ 

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 

Điều kiện thực hiện 

Nội dung 

Văn bản qui định 

- Trong trường hợp người yêu cầu chứng thực là cá nhân, thì phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; nếu là tổ chức, thì người yêu cầu chứng thực phải là người đại diện theo pháp luật hoặc theo uỷ quyền của tổ chức đó - Người yêu cầu chứng thực phải bảo đảm sự trung thực của mình trong việc giao kết hợp đồng, xác lập giao dịch, không được lừa dối 

Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực 

Kết quả thực hiện

 Lời chứng thực hợp đồng giao dịch 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Bộ luật Dân sự 2005 

Nghị định 158/2005/NĐ-CP về việc đăng ký và quản lý hộ tịch 

Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực 

Quyết định 01/2006/QĐ-BTP ban hành sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 03/2001/TT-TP-CC hướng dẫn thi hành Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực do Bộ Tư pháp ban hành 

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Chỉ thị 40/2006/CT-UBND thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành