Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định) 

Bước 2 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Trường hợp hồ sơ hợp lệ viết giấy hẹn cho người nộp - Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 3 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 4 

Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện (theo mẫu 4) 

Danh sách tu sĩ (họ tên, tên gọi khác, địa chỉ, năm vào tu) 

Nội quy, quy chế, hiến chương hoặc điều lệ hoạt động trong đó nêu rõ mục đích, tôn chỉ hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác; danh sách các cơ sở dòng trực thuộc của dòng tu (nếu dòng có nhiều cơ sở) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Các Phòng, ban liên quan 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành