Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Hỗ trợ học phí học nghề ngoài tỉnh
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Cán bộ Lao động- Thương binh và xã hội xã, thị trấn tổng hợp, nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ (Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định) 

Bước 4 

Chuyển hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết theo quy định 

Bước 5 

Thông báo cho cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội các xã, thị trấn đến nhận kết quả để trả cho công dân 

Bước 6 

Cá nhân nhận kết quả tại tại Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị cấp hỗ trợ học phí học nghề ngoài tỉnh (theo mẫu) 

Danh sách học viên đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ học nghề ngoài Tỉnh (do Ủy ban nhân dân cấp xã lập) 

Số bộ hồ sơ: 3 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp Huyện 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn đề nghị cấp hỗ trợ học phí học nghề ngoài tỉnh 

Hướng dẫn 18/LT-LĐTBXH-TC về cấp phát, quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ dành đất phục vụ chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND do Sở Tài chính - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Bộ luật Lao động 1994 

Nghị định 133/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật sửa đổi Bộ luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động 

Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND về chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm giai đoạn 2007 - 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành 

Hướng dẫn 18/LT-LĐTBXH-TC về cấp phát, quản lý, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ dành đất phục vụ chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 16/2007/NQ-HĐND do Sở Tài chính - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc ban hành