Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 2 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 3 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 4 

Tổ chức nhận kết quả tại phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Tờ trình của chủ đầu tư (theo mẫu) 

Chủ trương cho phép triển khai (đối với dự án được phân kỳ đầu tư) 

Các quyết định phê duyệt dự án, bổ sung dự án, dự toán liên quan 

Quyết định xác định phân bổ nguồn vốn 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Lệ phí

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Phí, lệ phí 

100.000đ 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Không có 

 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu 

Căn cứ pháp lý

 

Luật xây dựng 2003 

Luật Đấu thầu 2005 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 

Thông tư 01/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 02/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 04/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 05/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 06/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành