Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tôn giáo
Tên thủ tục
Thủ tục: Chấp thuận việc tổ chức hoạt động Tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (mẫu M18)

- Cam kết của tổ chức tôn giáo về việc thực hiện nội dung đăng ký đảm bảo trật tự và vệ sinh môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Thời hạn giải quyết

 

15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện

 Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 

UBND cấp xã
Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký (Mẫu M18; Văn bản số: 494/TGCP ngày 28/6/2005 của Ban Tôn giáo Chính phủ “về việc phát hành biểu mẫu hướng dẫn”)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận hoặc văn bản không chấp thuận