Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Lao động- Thương binh và xã hội 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp 

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

Yêu cầu thực hiện

  Không

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp 

Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 

Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 

Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn một số điều Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành