Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Khen thưởng cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày  lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng

- Bản kê khai quá trình công tác có xác nhậ của cơ quan, đơn vị trình khen (theo mẫu)

- Biên bản họp cơ quan, đơn vị trình khen

b) Số lượng hồ sơ: 02(bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quy định

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Tổ chức

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành phố, thị xã

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Bản kê khai quá trình công tác có dấu xác nhận của cơ quan, đơn vị trình khen (Hướng dẫn số 05/HD-TĐKT ngày 16/8/2007 của Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn về việc xét tặng, truy tặng Huân chương cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua – khen thưởng năm 2005

- Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng;

- Quyết định sô s98/2006/QĐ-CP ngày 5/5/2006 của Chính phủ

- Hướng dẫn số 802/HD/TĐKT-V3 ngày 07/6/2006 của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương

- Hướng dẫn số 05/HD-TĐKT ngày 16/8/2007 của Hội đồng Thi đua – khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc, hướng dẫn về việc xét tặng, truy tặng Huân chương cho những cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài

File đính kèm: m-u-b-n-khai.docx