Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giao thông - Xây dựng
Tên thủ tục
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng

  - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

b) Số lượng: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 Không quá 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Đối tượng thực hiện

 - Cá nhân

- Tổ chức

Cơ quan thực hiện

 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Lệ phí

 - Phí gia hạn giấy phép xây dựng: 10.000 đồng/1 lần

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy phép

Căn cứ pháp lý

 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 hướng dẫn về phí và  lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số: 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v ban hành “Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc’’.

Quyết định số: 40/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định quản lý quy hoạch XD và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 4/7/2007 của HĐND tỉnh khoá XIV, kỳ họp thứ 10 v/v ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành mức thu các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007.