Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giao thông - Xây dựng
Tên thủ tục
Cấp giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Cách thức thực hiện

 

Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

  - Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng cho công trình thuộc dự án (Theo mẫu).

  - Bản sao một trong những giấy tờ về quyền SDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng;

- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của các công trình mà chủ đầu tư xin giấy phép xây dựng;

 b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

 

Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện

 Tổ chức  

Cơ quan thực hiện

 a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không

Lệ phí

 Phí cấp Giấy phép xây dựng  cho công trình thuộc dự án: 100.000 đồng/1 giấy phép

(Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu phí, lệ phí).

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho công trình  thuộc dự án (Tại Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng)

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 Giấy phép

Căn cứ pháp lý

 - Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng.

Quyết định số 31/2006/QĐ-BXD ngày 14/9/2006 ban hành quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp phép các nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v ban hành “Quy định quản lý quy hoạch xây dựng và cấp phép trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc’’.

Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi, bổ sung  một số điều của quy định quản lý quy hoạch XD và cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 56/2006/QĐ-UBND ngày 18/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thu phí, lệ phí.

File đính kèm: th-ng-t--03.2009.tt-bxd.doc