Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài nguyên - Môi trường
Tên thủ tục
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Bước 5 

Công chức tại tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn 

Bước 6 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

  Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) 

Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 luật đất đai(nếu có) 

Văn bản ủy quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có) 

Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực) 

Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất 

Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất 

Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Biên bản kết thúc công khai 

Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quá 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định)

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân

Cơ quan thực hiện

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

b) Cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc người phân cấp thực hiện: không

c) Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất 

d) Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã

Lệ phí

 - 25.000đồng/1 giấy chứng nhận - Miễn lệ phí đối với hộ gia đình nông thôn 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Mẫu 04a/ĐK 

Mẫu đơn.doc

Yêu cầu thực hiện

 Không

Kết quả thực hiện

 - Giấy chứng nhận

- Quyết định hành chính

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 

Luật giao thông đường bộ 2008 

 

Nghị định 14/2003/NĐ-CP Hướng dẫn Luật giao thông đường bộ 

Nghị định 176/1999/NĐ-CP về lệ phí trước bạ 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai 

Nghị định 186/2004/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 

Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, kỳ họp thứ 10 ban hành 

Quyết định 12/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 49/2007/QĐ-UBND quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 1203/2008/QĐ-UBND miễn, sửa đổi phí, lệ phí kèm theo Quyết định 55/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 49/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về giao đất xây dựng nhà ở, hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 04/2008/TT-BXD hướng dẫn quản lý đường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành 

Thông tư 09/2007/TT-BTNMT hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 95/2005/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 3305/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của tỉnh Vĩnh Phúc