Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tranh chấp lao động
Tên thủ tục
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Một trong các bên tranh chấp lao động đã thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động nhưng hòa giải không thành hoặc hòa giải thành nhưng một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền tại trụ sở UBND cấp huyện 

Bước 2 

Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức phiên họp giải quyết tranh chấp lao động với sự tham gia của các bên tranh chấp và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu cần thiết) 

Bước 3 

Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ vào pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế thỏa thuận hợp pháp khác để giải quyết 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu hòa giải 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

Nội dung 

Văn bản qui định 

- Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày pháp hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm - Tranh chấp lao động tập thể về quyền trước khi yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện giải quyết phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động, trong trường hợp hòa giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành 

Bộ Luật lao động 2012 

Kết quả thực hiện

 Quyết định giải quyết tranh chấp lao động 

Căn cứ pháp lý

 

Bộ Luật lao động 2012 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 1668/QĐ-CT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Vĩnh Phúc