Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Kê khai diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Quyết định thu hồi đất 

Hồ sơ địa chính khu đất bị thu hồi 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Phiếu kê khai đất đai, tài sản, Cây cối vật kiến trúc, mồ mả trên đất bị thu hồi 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quá 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không kể thời gian công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định) đối với công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Luật xây dựng 2003 

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nghị định 197/2004/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất 

Nghị định 84/2007/NĐ-CP bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai 

Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

Thông tư 109/2000/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành 

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành 

Quyết định 43/2009/QĐ-UBND thực hiện phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về thực hiện bồi thường và đơn giá bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành