Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Kế hoạch - Đầu tư, HTX
Tên thủ tục
Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Khi tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã, Hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến cơ quan, nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho Hợp tác xã ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động. 

Bước 2 

Khi tiếp nhận thông báo, cơ quan đăng ký HTX: (1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. (2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. 

Bước 3 

Cơ quan đăng ký Hợp tác xã giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và lưu vào hồ sơ đăng ký của Hợp tác xã 

Bước 4 

Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì Hợp tác xã phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký Hợp tác xã nhưng tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không được quá 01 năm. 

Cách thức thực hiện

 + Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. + Thời gian: các ngày làm việc trong tuần - Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 

Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Không 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của Hợp tác xã 

Phu luc-11.doc

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 + Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; + Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành. 

Kết quả thực hiện

 Lưu hồ sơ đăng ký Hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã 

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

Luật hợp tác xã 2012