Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Kế hoạch - Đầu tư, HTX
Tên thủ tục
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất)
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Khi bị mất giấy chứng nhận đăng ký, Hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký Hợp tác xã. 

Bước 2 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký Hợp tác xã: (1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. (2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Hợp tác xã, Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký Hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho Hợp tác xã. 

Bước 3 

Cơ quan đăng ký thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký Hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Hợp tác xã biết. 

Cách thức thực hiện

 + Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thành, thị, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. + Thời gian: các ngày làm việc trong tuần - Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 - Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã. 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Không 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Lệ phí Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã (khi bị mất) 

30.000, đồng 

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã 

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã .doc

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 + Ngành, nghề sản xuất kinh doanh mà pháp luật không cấm; + Trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện thì phải thực hiện theo quy định pháp luật chuyên ngành h30 đến 16h30 

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã 

Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 

Nghị quyết 158/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc 

Luật hợp tác xã 2012