Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư không lớn hơn 500 triệu đồng
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Phần thuyết minh: - Sự cần thiết đầu tư. - Cơ sở pháp lý để lập quy mô đầu tư (bản sao kèm theo). - Hình thức đầu tư. - Đặc điểm hiện trạng. - Tông kinh phí đầu tư. Bao gồm: Kinh phí xây lắp: -Chi phí thiết bị; Kinh phí đền bù (nếu có); Chi phí khác; Dự phòng .... - Kết luận và kiến nghị. 

Phần bản vẽ: Bản vẽ chi tiết của công trình đầu tư 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 73/2003/NĐ-CP ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 

Luật xây dựng 2003 

Luật Ngân sách Nhà nước 2002 

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành 

Thông tư 75/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành 

File đính kèm: t-vph-112923-tt.doc