Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Tôn giáo
Tên thủ tục
Đăng ký chương trình hoạt động hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở (theo mẫu) 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 30 ngày kể từ ngày nộp bản đăng ký hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tôt chức tôn giáo cơ sở 

Mẫu bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở.doc

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành 

Yêu cầu thực hiện

  Không có 

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Công văn 494/TGCP về phát hành biểu mẫu hướng dẫn do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành 

File đính kèm: m-u-8bandkhangnamcuatctgcs.doc