Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Đề nghị hưởng trợ cấp xã hội cho người già 85 tuổi trở lên
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã Thời gian tiếp nhận hồ sơ: tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lê). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thỡ hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuôc Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan HC 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp (theo mẫu) 

Sơ yếu lý lịch của người già đề nghị hưởng chế độ 

Biên bản xét duyệt đối tượng là người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên, ở thôn xóm khu phố 

Biên bản xét duyệt đối tượng là người cao tuổi thuộc diện trợ cấp xã hội thường xuyên, dùng cho xã, thị trấn 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định thời hạn giải quyết 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp 

 

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp.doc

Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Xác nhận đơn 

Căn cứ pháp lý

 

Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội 

Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 

Thông tư 26/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành 

File đính kèm: m-u-s--1-tt09.doc