Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Xin Sư trụ trì chùa
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Nội Vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Phòng Nội Vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn của hai giới người cao tuổi xin thỉnh Sư trụ trì chùa (tự viết) 

01 sơ yếu lý lịch của nhà Sư xin về chùa 

01 đơn của nhà Sư xin về trụ trì tại cơ sở thờ tự (chùa), Tự viết 

Các chứng điệp (văn bằng tôn giáo), chứng nhận Tăng, Ni của nhà Sư do Giáo hội phật giáo cấp 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định trong văn bản 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận 

Căn cứ pháp lý

  

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 22/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 

Nghị định 88/2003/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội 

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004 

Thông tư 01/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 88/2003/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ ban hành 

Quyết định 3293/QĐ-CT năm 2007 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép thành lập tổ chức Hội hoạt động trong phạm vi cấp xã hoặc liên xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Quyết định 46/2008/QĐ-UBND thành lập Ban Tôn giáo tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 3235/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Nội vụ của tỉnh Vĩnh Phúc