Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Kế hoạch - Đầu tư, HTX
Tên thủ tục
Thành lập Hợp tác xã
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu) 

Phương án sản xuất, ngành nghề kinh doanh 

Điều lệ Hợp tác xã 

Số lượng xà viên, danh sách Ban quản trị; ban kiểm soát Hợp tác xã hoặc danh sách Hợp tác xã thành viên 

Biên bản thông qua tại hội nghị thành lập Hợp tác xã 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân và Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng tài chính - Kế hoạch 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Lệ phí thành lập Hợp tác xã 

100.000 đồng/1 lần 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn đăng ký kinh doanh 

Luật Hợp tác xã 2003 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Giấy đăng ký Trường hợp không đủ điều kiện cấp phép thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Luật Hợp tác xã 2003 

Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 

Nghị định 177/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hợp tác xã năm 2003 

Nghị định 88/2006/NĐ-CP về việc đăng ký kinh doanh và cơ quan đăng ký kinh doanh 

Thông tư 05/2005/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 87/2005/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 13/2007/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Không có