Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Thẩm định, phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu xây dựng các công trình
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt 

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình + Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị tư vấn 

Hợp đồng tư vấn 

Quyết định thành lập tổ tư vấn đấu thầu công trình 

Kế hoạch đấu thầu và hồ sơ mời thầu 

Các văn bản liên quan khác 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

Thời hạn giải quyết

 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Công Thương 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Cách thức thực hiện: 

Trụ sở cơ quan hành chính 

 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 Không có 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Luật Đấu thầu 2005 

Luật xây dựng 2003 

Nghị định 03/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2007/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Chính phủ 

Nghị định 112/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nghị định 99/2007/NĐ-CP về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

Thông tư liên tịch 33/2002/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành 

Thông tư 75/2008/TT-BTC hướng dẫn quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn do Bộ Tài chính ban hành 

Thông tư 98/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 33/2007/TT-BTC hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 3120/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Vĩnh Phúc trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư