Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Tài chính - Ngân sách
Tên thủ tục
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện

 

Trình tự thực hiện 

Tên bước 

Mô tả bước 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ) 

Bước 2 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định 

Bước 3 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 4 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu) 

Số bộ hồ sơ: 1 bộ 

 

Thời hạn giải quyết

 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng tài chính - Kế hoạch 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Chi cục thuế 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Thông báo v/v tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh 

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 

Điều kiện thực hiện 

Nội dung 

Văn bản qui định 

Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 01 năm 

 

Kết quả thực hiện

 Văn bản chấp thuận 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Luật Doanh nghiệp 2005 

Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 

Thông tư 14/2010/TT-BKH hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành 

Thông tư liên tịch 07/2001/TTLT/BKH-TCTK hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thống kê ban hành 

Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 

Văn bản công bố thủ tục 

Quyết định 3121/QĐ-CT năm 2012 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực Kế hoạch- Đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc